SERVEIS FISCALS I COMPTABLES

La tranquil·litat de tenir "els comptes clars"

PERQUÈ TOT SUMA

El nostre principal objectiu és oferir un assessorament tributari de qualitat, per al qual és imprescindible un coneixement actualitzat de les normes fiscals que, en els últims temps, pateixen constants modificacions. En base a aquest coneixement, i a l'experiència dels nostres professionals, plantegem als nostres clients les diferents propostes de millora aplicables, tot analitzant cada cas concret i suggerint diferents opcions per a una òptima planificació fiscal que impliqui un major estalvi de costos fiscals, dins del compliment rigorós de l'ordenament jurídic.

PRINCIPALS SERVEIS FISCALS I COMPTABLES

Assessoria Fiscal Integral

Planificació, control i seguiment de la tributació de les empreses, tant col·lectives com individuals, així com dels professionals.

Repercussions fiscals

Estudi de les repercussions fiscals dels diferents tributs, amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, dins el marc de la legislació fiscal aplicable.

Planificació fiscal

Definició de la política fiscal i planificació de les operacions, mitjançant un assessorament previ sobre la forma jurídica més adequada per a la creació d'un negoci.

Impostos periòdics

Assistència en la preparació i presentació de declaracions d'impostos, tant mensuals com trimestrals i anuals, davant les diferents administracions, ja sigui d'àmbit estatal, autonòmic o local. Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF); Impost sobre Societats (IS), pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls); Impost sobre el Valor Afegit (IVA), impostos especials; Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD); Impost sobre Successions i Donacions (ISD); Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU - plusvàlua); declaracions per Retencions de treballadors, professionals, arrendaments, interessos per préstecs, declaracions informatives (resums anuals, model 347, 184, Instrastat, entre d'altres).

Procediments tributaris

Assessorament i assistència davant de procediments amb els Òrgans Tributaris de Gestió de l'Agència Tributària, tot atenent els requeriments, tràmits d'Audiència en Propostes de liquidació i Recursos Tributaris que derivin de les operacions.

Inspeccions Tributàries

Assistència i defensa completa davant els Òrgans d'Inspecció de Tributs.

Recursos i comunicacions amb l'AEAT

Estudi, preparació, revisió i tramitació de tota classe d'escrits, recursos i consultes adreçades a qualsevol Agència Espanyola de l'Administració Tributària, abordant la tramitació i resolució d'expedients tributaris.

Outsourcing

Anàlisi i proposta per treballar en Processos Administratius - Comptables al costat dels nostres clients en funció de les necessitats de la seva empresa.

Consultes fiscals

Resolució immediata i actualitzada d'incidències fiscals, tot aprofundint en temes jurídic-tributaris. Normativa, resolucions i jurisprudència d'interès per als nostres clients.

Règim especial

Anàlisi impositiu de les creacions, transformacions, fusions, escissions i adquisicions, així com liquidacions de societats. Neutralitat fiscal.

Deutes tributaris. Ajornaments i fraccionaments

Tràmits davant els Òrgans Tributaris de Recaptació de l'AEAT, sol·licitud de fraccionament i ajornament de deutes tributaris, i sol·licituds de compensacions.

DIGITALITZACIÓ COMPTABLE

Mitjançant aquest servei ens encarreguem de informatitzar i processar tota la informació econòmica de la seva empresa, adequada a les obligacions i necessitats de la mateixa, entre d'altres:

 • Adaptació a NIIF.
 • Comptabilització d'estats financers.
 • Estats comptables detallats.
 • Tancaments comptables.
 • Gestió de llibres oficials de comptabilitat i llibres fiscals obligatoris.
 • Confecció de Balanços i comptes d'explotació i resultats.
 • Estudi i interpretació del resultat de l'empresa en cada moment, a fi de prendre les decisions oportunes per a l'optimització del rendiment del seu negoci i una reducció d'impostos.
 • Anàlisi de la situació econòmico-financera.
 • Revisió fiscal i comptable de l'empresa.
 • Reconstrucció fiscal i comptable.
 • Elaboració i Dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil.
 • Resolució de consultes comptables i financeres.
 • Servei Outsourcing de comptabilitat, consistent en l'assessorament extern als nostres clients en la comptabilització de les seves operacions, així com revisions de les mateixes.
 • Confecció i presentació d'Estadístiques de l'INE.
 • Serveis comptables a persones físiques com ara control d'ingressos i despeses, i anotacions de Factures emeses i rebudes per a les activitats realitzades per professionals persones físiques i empresaris individuals.

SOM AQUÍ PER AJUDAR-LO

Tant si li interessa algun dels nostres serveis com si necessita més informació o un servei a mida, contacti amb nosaltres.